Msze święte

Niedziele i święta:

8.00 - w kościele pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce

10.00 - w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Łąkiem

11.30 - w kościele pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce

13.00 - w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa w Czernicach

 

W dni powszednie:

- poniedziałek - godz. 8.00 - w kościele pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce

- wtorek, środa, piątek - godz. 18.00 - w kościele pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce

- czwartek - godz. 18.00 - w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Łąkiem

- sobota - godz. 18.00 - Msza św. niedzielna w kościele pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce

Kursy przedmałżeńskie

Terminy kursów przedmałżeńskich w Górce Klasztornej w roku 2024:
9  -  11 lutego
19 – 21 kwietnia
13 – 15 września
Kontakt telefoniczny: 67 286 08 48
e-mail: gk@msf.opoka.org.pl
strona internetowa: 

www.gorkaklasztorna.com

Poradnictwo rodzinne

Spotkania  dla narzeczonych z Dekanatu Złotów I odbywają się w parafii p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce. Na pierwsze spotkanie należy umówić się telefonicznie.
Kontakt:
P. Adamowska Katarzyna tel.: 609 857 750
P. Adamowski Waldemar tel.: 889 991 339

Planowane terminy pierwszych spotkań w roku 2024:
17 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia, 19 września, 17 października, 20 listopada, 10 grudnia.

UJEDNOLICONE TEKSTY MODLITW

 Pod poniższym linkiem znajdują się Ujednolicone Teksty Modlitw zatwierdzone przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu  Polski. 

 

 

W zakładce AKTUALNOŚCI znajdują się:

  • - Litania do św. Marcina Biskupa
  • - informacja o warunkach otrzymania sakramentów św. i organizacji pogrzebu;
  • - informacja na temat Komunii Św. Duchowej;

ZABYTEK ZADBANY

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA

Zachęcam do zwiedzania kościoła. Informacje odnośnie zwiedzania można uzyskać na plebanii lub pod numerem telefonu: 67 263 18 22

Zapraszam do oglądania zdjęć znajdujących się w naszej galerii i nagrań wideo związanych z naszą Parafią. 

https://www.youtube.com/channel/UCyKC3Ho_o2o_3eLc3gg-L9w/videos

 Film poświęcony naszemu kościołowi parafialnemu oraz innym kościołom drewnianym w wielkopolsce

Szlakiem drewnianych kościołów

Kontakt

Proboszcz 

ks. Marek Czaplicki

Stara Wiśniewka 69

77-411 Stara Wiśniewka

tel. 67 263 18 22

e-mail: wisniewka.parafia@gmail.com

Kancelaria parafialna czynna:

- przez cały rok:

    - w piątek godz. 16.00 do 17.00

    - w sobotę godz. 10.00 do 11.00

- w miesiącu lipcu i sierpniu

     - tylko w sobotę od 10.00 do 11.00

Konto

Wpłaty na potrzeby kościoła proszę kierować na konto w SBL Zakrzewo

nr 71 8944 0003 0002 6185 2000 0020

Parafia Rzymskokatolicka

Stara Wiśniewka

77-411 Stara Wiśniewka

REGULAMIN CMENTARZA

W zakładce Cmentarz został umieszczony Regulamin naszego cmentarza parafialnego, który obowiązuje od 6.07.2020 r.

Statystyki

Jesteś

gościem na naszej stronie

Szanowni Państwo.

Dla niektórych grobów Waszych drogich zmarłych nie zostały przedłużone okresy dzierżawy. Celem przedłużenia dzierżawy lub rezygnacji z miejsca pochówku proszę o kontakt pod numerem telefonu 672631822 w godzinach od 19.00 do 21.30 lub osobiście w biurze parafialnym.

Po 1 grudnia 2022 roku groby nieopłacone mogą być sukcesywnie likwidowane.

Zarządca cmentarza: ks. Proboszcz.

 

PLAN CMENTARZA

Proszę kliknąć na poniższy link i wpisać początkowe litery nazwiska osoby zmarłej. 

UWAGA!!! Na poniższej stronie znajduje się najbardziej aktualna informacja o grobach i wniesionych opłatach. Wszelkie zauważone niezgodności proszę zgłaszać do Księdza Proboszcza. Zestawienie to jest aktualizowane comiesięcznie (do 5 dnia następnego miesiąca) według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego.

 

Wyszukiwarka grobów

 

UWAGA TECHNICZNA:

Jeżeli po wybraniu "Wyszukiwarki grobów" pojawi się ekran "Połączenie nie jest prywatne" proszę wybrać przycisk "Zaawansowane" i następnie polecenie "Otwórz stronę e-cmentarz.st8.pl (niebezpieczna). 

Działanie takie nie powoduje żadnego dodatkowego zagrożenia.

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284), stanowi się, co następuje:

 

§ l Przepisy ogólne.

1. Cmentarz rzymskokatolicki Parafii w Starej Wiśniewce jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz   sprawowanie   nadzoru   nad  jego urządzeniem,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i   spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku,

f) konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza,

g) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.

4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6. Wobec osób nie stosujących  się do Regulaminu będą stosowane środki  prawne i administracyjne.

7. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

8. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

9. Usługi pogrzebowe wykonuje firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego.

 

§ 2 Postanowienia porządkowe.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie przez całą dobę.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

3. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się:

-  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

-  zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

-  przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.

-  wprowadzania zwierząt.

-  niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

-  niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

-  wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci.

-  prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.

-  zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii.

-  wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,

-  handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,

-  usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,

-  zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,

-  chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,

-  samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

5. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

6. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

7. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu.

8. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się od godziny 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

9. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

10. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana Zarządca Cmentarza Parafii jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.

11. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty w kancelarii parafialnej.

12. Zarządca cmentarza Parafii ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

13. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza Parafii.

 

§ 3 Rodzaje miejsc pochówku.

l. Na Cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a)  grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.

b)  grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi  wykonane jest sklepienie.

2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

 

§ 4. Prawo pochowania i dysponent grobu.

1. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

-  pozostały małżonek/małżonka,

-  krewni zstępni,

-  krewni wstępni,

-  krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,

-  powinowaci w linii prostej do l stopnia.

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby,  co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub w/w oświadczenie dysponenta.

4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

 

§ 5. Pochówek w istniejących grobach.

l. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie" przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.

2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych lat za które złożono opłatę.

4. Zasady te nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

5. Urnę można dochować do grobu, bez względu na to kiedy miał miejsce ostatni pochówek w danym miejscu.   

 

§ 6. Opłaty.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę itp.

2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:

a)  pokładnego,

b)  prolongaty (ponowienia),

c)  stawiania nagrobka.

3. Pełny „Wykaz opłat" ustala załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z prolongatą pobierane są jak za groby zwykłe (pojedyncze).

5. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.

6. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

 

§ 7.  Pokładne.

1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy Cmentarza Parafii.

 

§ 8. Prolongata (ponowienie).

1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

2. Minimalny okres prolongaty wynosi 5 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.

 

§ 9. Rezerwacja miejsca na cmentarzu.

1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu obok grobu osoby zmarłej lub na grobie osoby zmarłej (grób wielopoziomowy – głębinowy).

2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat. Jeśli pochówek następuje w grobie wielopoziomowym, odlicza się kwotę pokładnego należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy pogrzebie pierwszej osoby.

 

§ 10. Likwidacja grobu.

l. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.

2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w §§ 7-9 mniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

4. Nagrobek zdjęty z likwidowanego grobu zabiera z cmentarza dysponent grobu we własnym zakresie lub – gdy grób likwiduje Zarządca Cmentarza Parafii – zostaje on odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§ 11. Stawianie nowych i wymiana starych nagrobków.

1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.

2. Nagrobek o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym można ustawić, pod warunkiem, że miejsce obok zostało wcześniej zarezerwowane.

3. Elementy starego nagrobka należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

 

§ 12. Ekshumacja

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

a)  na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

b)  na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. W wypadku ekshumacji na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok należy:

-  najpierw zawiadomić Zarządcę Cmentarza Parafii i uzyskać pisemną zgodę na ekshumację;

-  następnie uzyskać zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego;

3. Ekshumację wykonuje profesjonalny zakład pogrzebowy. 

 

§ 13. Przeniesienie grobu

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.

2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać ewentualnych opłat.

 

§ 14. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia 29 czerwca 2020 roku, a obowiązuje od dnia 06.07.2020 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

Zarządca Cmentarza

na podstawie uchwały Rady Parafialnej

z dnia 29.06.2020 roku.

 

Załącznik do Regulaminu

Wykaz opłat:

1. Opłaty pobiera się z tytułu:

a)  pokładnego na 20 lat – 500 zł,

b)  prolongaty (ponowienia) – 25 zł za każdy rok prolongaty,

c)  stawiania nagrobka – 200 zł za pojedynczy nagrobek.

Dzisiaj jest

wtorek,
18 czerwca 2024

(170. dzień roku)

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

 

Zgodnie z decyzją, podjętą przez Księży Biskupów podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, nastąpiła zmiana formy dystrybucji czasopisma L’Osservatore Romano z tradycyjnej – papierowej na cyfrową. Można go pobrać za pośrednictwem linku do strony:

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2024/05/POL_2024_004_0105.pdf

https://www.osservatoreromano.va/content/dam/or/free-pdf/pol/2024/POL_2024_005_0106.pdf

Spotkanie z Pieśnią Maryjną Czernice 2024

Spotkanie z Pieśnią Maryjną Czernice 2024

ZDJĘCIA          WIDEO

Procesja Bożego Ciała 2024

Procesja Bożego Ciała 2024

ZDJĘCIA          WIDEO

Niedziela Palmowa 2024 Stara Wiśniewka

Niedziela Palmowa 2024 Stara Wiśniewka

ZDJĘCIA          WIDEO

Niedziela Palmowa 2024 Łąkie

Niedziela Palmowa 2024 Łąkie

ZDJĘCIA          WIDEO

Koncert kolęd "Tu es Petrus"

ZDJĘCIA          WIDEO

Koncert kolęd 2024 MOD

ZDJĘCIA          WIDEO

Odpust parafialny św. Marcina Biskupa 2023

ZAPRASZAM

ZDJĘCIA                      WIDEO

Pielgrzymko-wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

Wszystkie zdjęcia z pielgrzymko-wycieczki do Kotliny Kłodzkiej dostępne są w galerii.

ZAPRASZAM

Dziękczynienie za plony 2023

Koncert zespołu Affectus

Poświęcenie wyremontowanej drogi

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji oraz nagrania wideo z poświęcenia i oddania do użytku wyremontowanego odcinka drogi w Starej Wiśniewce.

Uroczystość Bożego Ciała 2023

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji  oraz nagrania wideo z procesji Bożego Ciała w Starej Wiśniewce.

Gminny Dzień Strażaka 2023

Niedziela Palmowa 2023 w Starej Wiśniewce

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji  oraz nagrania wideo z procesji Niedzieli Palmowej w Starej Wiśniewce.

IX Festiwal Pieśni Pasyjnej

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji  oraz skrótu nagrania wideo z tegorocznego Spotkania Chóralnego z Pieśnią Pasyjną w kościele pw. Matki Bożej w Czernicach.

Koncert kolęd w Czernicach

Koncert muzyki sakralnej

Fotorelacja z koncertu

ZAPRASZAM

Pielgrzymko-wycieczka do Gietrzwałdu i Wilna - wszystkie zdjęcia znajdują się w

Wszystkie zdjęcia z pielgrzymko-wycieczki do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Wilna dostępne są w galerii.

ZAPRASZAM

Polecamy strony